Søk
Varekategorier
  Menu Close

  Betingelser

  Last ned som PDF

  1 AVTALEN
  Disse Generelle salgs- og leveringsvilkårene gjelder for alle leveranser av materiell med eller uten tillegg av tjenester fra Norsecraft AS («NC») til alle typer kunder (bedriftskunder og evt privatkunder) («Kunden»), og er en del av enhver avtale NC inngår med Kunden.

  De samlede avtalevilkårene ved leveransene består av disse Generelle salgs- og leveringsvilkår som gjelder for alle tjenestene, og spesielle vilkår for de ulike typer materiell og tjenester som leveres. Avtalen mellom NC og Kunden består blant annet av følgende:

  1. Tilbud/ aksept
  2. NCs til enhver tid gjeldende veiledende priser
  3. Spesielle leveringsvilkår
  4. Disse Generelle salgs- og leveringsvilkår.

  Dersom det oppstår motstrid mellom de ulike delene av avtalen skal ovennevnte dokumentrang gjelde.
  Eventuelle konkurrerende vilkår eller andre generelle innkjøpsvilkår/-betingelser som Kunden måtte operere skal ikke på noe vis regulere noen del av leveranser fra NC eller forholdet mellom NC og Kunden.

  2             TILBUD
  Alle priser som er gitt av NC i tilbud og på annen måte er eksklusive merverdiavgift, og eksklusive enhver annen avgift som etter gjeldende lovgivning skal belastes Kunden. Ved økning av eller ileggelse av nye offentlige avgifter (tollsatser, særavgifter eller annet) som påløper på NC, eller valutakursendringer på mer enn 5 % fra tidspunktet hvor tilbudet er gitt, kan NC kreve justering av prisene i tilbudet slik at det hensyntar slike høyere offentlige avgifter eller endrede valutavekslingskurser. Alle tilbud fra NC har en maksimal gyldighet på 3 måneder fra utstedelsesdato, med mindre kortere tidsrom fremgår av tilbudet selv eller er særskilt avtalt.

  3             LEVERING, LEVERINGSTID, FORSINKELSE

  3.1          Generelle bestemmelser
  Alle leveranser skjer EX Works Vøyenenga i henhold til Incoterms 2000. Leveringstidspunktet angitt i tilbudet er uttrykk for et anslått leveringstidspunkt fra NC, som NC vil forsøke å oppfylle. Slikt anslått leveringstidspunkt skal imidlertid ikke regnes som en bindende leveringsfrist. Det anslåtte leveringstidspunktet er basert på blant annet at NC har varen på lager, og ellers på normal leveringstid fra NCs underleverandører. Blir leveringen forsinket i forhold til anlsått leveringstidspunkt som følge av slike forhold, eller som følge av omstendighet som i henhold til punkt 10 (Force majeure) utgjør en fritakelsesgrunn eller på grunn av en handling eller unnlatelse fra Kundens side, herunder NCs innstilling av oppfyllelsen etter punkt 4.3, skal leveringstiden forlenges med en tid som etter sakens omstendigheter er rimelig. Leveringstiden skal forlenges selv om årsaken til forsinkelsen inntrer etter utgangen av den opprinnelig avtalte leveringstid.

  Dersom partene i stedet for et bestemt leveringstidspunkt har angitt et tidsrom innen hvilket levering skal skje, løper dette fra avtalens inngåelse. Finner NC at de ikke kan levere i rett tid, eller må forsinkelse fra NCs side ansees som sannsynlig, skal NC uten ugrunnet opphold gi skriftlig meddelelse til Kunden om dette, og samtidig angi årsaken til forsinkelsen, samt så vidt mulig det tidspunkt levering påregnes å kunne finne sted.

  3.2          Kundens rett til konvensjonalbot og erstatning ved forsinkelse, ansvarsbegrensning

  Dersom NC ikke leverer materiellet til rett tid, er Kunden berettiget til konvensjonalbot regnet fra den dag levering skulle ha funnet sted. Konvensjonalboten utgjør 0,5 % for hver hele ukes forsinkelse, regnet av den avtalte kontraktssummen/bestillingssummen eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter. Gjelder forsinkelse bare en del av materiellet, beregnes konvensjonalboten av den del av kjøpesummen som knytter seg til det av materiellet som ikke kan tas i bruk på grunn av forsinkelsen. Samlet konvensjonalboten kan ikke overstige 5 % av dette beregningsgrunnlaget.

  Konvensjonalboten forfaller til betaling ved skriftlig påkrav fra Kunden, dog tidligst når fullstendig levering av materiellet finner sted, eller eventuelt på dagen for hevning av kjøpet fra Kunden ifølge reguleringen i påfølgende avsnitt. Kunden taper sin rett til konvensjonalbot såfremt han ikke har fremsatt skriftlig krav om dette innen 6 måneder etter at levering skulle ha funnet sted.

  Dersom Kunden har vært berettiget til maksimal konvensjonalbot (5 %), og materiellet fremdeles ikke leveres, kan Kunden ved skriftlig meddelelse til NC kreve levering, og fastsette en siste rimelig frist som ikke kan være kortere enn 1 uke. Hvis NC heller ikke leverer innen den fastsatte frist og dette ikke skyldes forhold som Kunden bærer ansvaret for, kan Kunden gjennom skriftlig meddelelse til NC heve avtalen for så vidt angår det av materiellet som ikke kan tas i bruk på grunn av forsinkelsen.

  Kunden har ved slik hevning dessuten krav på erstatning for det tap han er påført ved NCs forsinkelse, dersom tapet overstiger den maksimale konvensjonalbot på 5 %. Denne erstatningen må ikke overstige 5 % av den avtalte kontraktssummen/bestillingssummen eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter som knytter seg til det av materiellet som omfattes av hevningen. Kunden må dokumentere slikt tap overfor NC for å kunne kreve erstatning.

  Kunden har dessuten rett til, ved skriftlig meddelelse til NC, å heve avtalen dersom det er klart at det vil inntreffe en forsinkelse som etter ovennevnte regler ville gi Kunden rett til maksimal konvensjonalbot. Ved en slik hevning har Kunden rett til opptil maksimal konvensjonalbot på 5 %, samt erstatning opptil 5 % beregnet slik det fremgår av foregående avsnitt.

  Bortsett fra konvensjonalbot etter dette punktet, og hevning med begrenset erstatning som angitt i avsnittene under dette punktet, er ethvert krav fra Kunden i anledning NCs forsinkelse utelukket. Denne begrensning i NCs ansvar gjelder ikke dersom de har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet eller forsett.

  3.3          Forsinkelse på Kundens side 
  Finner Kunden at han ikke vil kunne motta materiellet på den avtalte dag, eller må forsinkelse fra hans side anses som sannsynlig, skal han uten ugrunnet opphold skriftlig meddele NC om dette, og samtidig angi årsaken til forsinkelsen, samt så vidt mulig det tidspunkt mottakelse påregnes å kunne finne sted.

  Hvis Kunden unnlater å ta imot materiellet på den avtalte dag, er han likevel forpliktet til å erlegge enhver betaling som er gjort avhengig av levering, som om materiellet hadde vært levert. NC skal besørge lagring av materiellet for Kundens regning og risiko. Hvis Kunden krever det, skal NC forsikre materiellet for Kundens regning.

  Med mindre den unnlatelse fra Kundens side som omhandles under dette punktet skyldes forhold som er angitt under punkt 10 (Force majeure), kan NC skriftlig oppfordre Kunden til å motta materiellet innen en rimelig frist. Unnlater Kunden å motta materiellet innen fristen, av grunner som ikke NC bærer ansvaret for, kan NC gjennom skriftlig meddelelse til Kunden heve avtalen, for så vidt angår den leveringsferdige del av materiellet, som på grunn av Kundens unnlatelse ikke blir levert. NC har i så fall rett til erstatning for den skade som Kundens forsømmelse har voldt ham. Erstatningsbeløpet må ikke overstige den del av kontraktssummen/bestillingssummen eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter som gjelder den del av materiellet som hevningen omfatter. 

  4             BETALINGSBETINGELSER, FAKTURERING, BETALINGSMISLIGHOLD

  4.1          Spesialtilpasset utstyr, kostbart utstyr, eller montasjetid over 1 uke

  Følgende betalingsbetingelser gjelder for bestillinger av utstyr som er spesialtilpasset den enkelte Kundes behov, eller hvor prisen på leveransen overstiger NOK 100.000, eller hvor montasjetiden overstiger 1 uke:

  10 % av kontraktssummen/bestillingssummen inklusive merverdiavgift og offentlige avgifter skal betales kontant ved bestilling. Bestillingen blir først effektuert når denne andelen er betalt.

  90 % av kontraktssummen/bestillingssummen inklusive merverdiavgift og offentlige avgifter skal betales innen 20 dager etter avsluttet montasje.

  NC forbeholder seg retten til å delfakturere for utført arbeide og levert utstyr i montasjeperioden, hvis denne strekker seg over mer enn 2 uker.

  Dersom monteringsarbeidet endres, forsinkes eller midlertidig må innstilles av årsaker som Kunden har ansvaret for etter punkt 4.3, har NC i tillegg krav på dekning av:

  i.          tid medgått til venting og ekstra reiser
  ii.          ekstra arbeid herunder arbeid med å ta ned og sikre monteringsutstyr og igjen sette det opp
  iii.          ekstra utgifter til reiser for NCs personale
  iv.          omkostninger og utgifter for øvrig som NC kan dokumentere er påført seg som følge av omlegging av monteringsarbeidet.

  4.2          Standard utstyr og montasjetid inntil 1 uke
  Følgende betalingsbetingelser gjelder for bestillinger av standard utstyr og montasjer av kortere varighet enn 1 uke:
  – Kontant betaling av 100 % av kontraktssummen/bestillingssummen inklusive merverdiavgift og offentlige avgifter pr 20 dager fra levering.
  – Varer som bestilles etter klokken 1300 for forsendelse samme dag, belastes et express-gebyr i henhold til gjeldende prisliste – for tiden NOK 300. Dette gebyret kommer i tillegg til ekstra fraktkostnader. 

  4.3          Felles betingelser
  For leveranser som faller inn under 4.1 og 4.2 gjelder dessuten følgende:
  All betaling skal skje ved NCs hovedkontor i Norge, og skal bli foretatt i den valuta som fremgår av fakturaen. 

  Kunden er overfor NC ansvarlig for at monteringen utføres under forhold som er i overensstemmelse med de gjeldende lovbestemmelser og regler for arbeidsmiljøet på monteringsstedet. Kunden skal gi NC skriftlig meddelelse om de sikkerhetsbestemmelser som gjelder for personell på monteringsstedet.

  Kunden skal for egen regning stille til disposisjon på eller nær monteringsstedet tilfredsstillende garderobe-, vaske- og spisebekvemmeligheter for monteringspersonellet. Kunden er likeledes ansvarlig for at NCs personale får kost og losji i nærheten av monteringsstedet i overensstemmelse med gjeldende tariffavtaler, forskrifter eller som angitt i avtalen. Utgifter til kost og losji skal betales av NC, dersom ikke annet er avtalt.

  NC forutsetter at alt er lagt til rette for at montasje av utstyr kan foregå uavbrutt i avtalt montasjetid, og at alle nødvendige forberedelser for oppstart av montasje er foretatt av Kunden. Kundens ansvar for tilrettelegging omfatter blant annet rengjøring av utstyr, demonteringer der dette er nødvendige, samt elektrisk eller annen montasje mv som er nødvendig for at utstyret skal fungere. Oppstår det forsinkelser under montering som ikke kan lastes NC, og som skyldes manglende eller ikke fullgod tilrettelegging fra Kunden, vil dette bli fakturert Kunden som arbeidstid etter NCs til enhver tid gjeldende timesatser.

  Eventuelle sikkerhetskurs eller lignende som er påkreves hos den enkelte Kunde, er ikke reflektert i noe tilbud eller montasjearbeide fra NC. Dersom slike forhold oppstår vil dette bli å betrakte som en manglende eller ikke fullgod tilrettelegging fra Kunden som ikke kan lastes NC.

  Betaler ikke Kunden til avtalt tid har NC også rett til, etter å ha gitt Kunden skriftlig meddelelse om dette, rett til å innstille oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser inntil betaling skjer. NC forbeholder seg retten til å endre enhver betalingsbetingelse med inntil umiddelbar virkning overfor Kunder som etter NCs egen oppfatning kan stå i fare for å unnlate å betale for levering av utstyr og/eller montasje. Kunden skal i så fall bli gitt varsel på egnet måte så snart som mulig.

  NC har for alle typer leveranser rett til å endre priser uten varsel ved valutakursendringer utover +/- 5 % regnet i forhold til tidspunktet hvor tilbudet ble gitt, og ved enhver prisjustering fra sin underleverandør.

  Ved betalingsmislighold vil NC sende inkassovarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Dersom Kunden ikke har betalt innen forfallstidspunktet løper forsinkelsesrente med 1,5 % per måned. Pr 31.12. hvert år legges påløpt rente til hovedstolen (kapitalisering), og danner nytt grunnlag for renteberegning (rentes rente). Dersom Kunden ikke har betalt det forfalne beløp innen 2 måneder, er NC berettiget til gjennom skriftlig meddelelse til Kunden å heve avtalen. Ved heving av avtalen har NC rett til å kreve, utover avtalt kontraktssum/bestillingssum inklusive merverdiavgift og offentlige avgifter og morarenter, også skadeserstatning hos Kunden for det tap NC har lidt, dog maksimalt begrenset til kontraktssummen/ bestillingssummen eksklusive merverdiavgift og offentlige avgifter. Som erstatningsmessig tap etter denne bestemmelsen regnes også utgifter til juridisk bistand NC måtte engasjere for å inndrive utestående krav.

  Ved et hvert betalingsmislighold kan NC innstille oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser enhver annen leveranse/ytelse til Kunden, enten dette har sammenheng med den betalingsmisligholdte kontrakten eller ei. NC skal i så fall gi Kunden skriftlig meddelelse om dette.

  Dersom Kunden ikke betaler et krav innen utløpet av den betalingsfrist som følger av inkassovarselet, og NC senere får ett eller flere nye krav mot Kunden, kan NC frem til Kunden har betalt alle krav som er sendt til inkasso, sende det eller de nye kravene som måtte tilkomme til inkasso, uten først å måtte gi bedriften inkassovarsel og ny betalingsfrist etter inkassoloven § 9.

  5             MOTREGNINGSFORBUD
  NC foretar regelmessig fakturering av sine Kunder i tilknytning til leveranser. Alle fakturaer fra NC skal betales ved forfall. Dette gjelder selv om Kunden mener å ha ett eller flere krav (herunder men ikke begrenset til fakturakrav, krav som følge av påståtte feil og/eller mangler, erstatningskrav, krav om utgiftsdekning) som Kunden mener han kunne bragt i motregning/avregne mot eksisterende eller fremtidig fakturakrav fra NC. Slike påståtte motkrav må Kunden følge opp uavhengig av dette, og uten å kunne utsette oppgjøret av NCs fakturakrav.

  Kunden har ikke anledning, verken i eller utenfor rettergang, til å erklære/foreta motregning med noe slikt motkrav i noe fakturert beløp som Kunden er skyldig til NC (motregningsforbud). Tilsvarende motregningsforbud for Kunden gjelder for helt eller delvis foretatte leveranser, hvor hele eller deler av leveransen ennå ikke er fakturert ennå, men vil bli fakturert etter avtalen.

  6             PRODUKTINFORMASJON
  Opplysninger i produktinformasjon og prislister er bare bindende i den utstrekning avtalen med Kunden uttrykkelig henviser til dem.

  7             PROGRAMVARE
  Med programvare menes leverandørprogram og programvare NC har opphavsretten til og underlisensiert program og/eller programvare (kollektivt betegnet program/-varen)som tredjemann har opphavsretten til og som NC med rettighetshaverens tillatelse overdrar bruksrett til.

  Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, har Kunden rett til å bruke eventuell programvare på følgende vilkår:

  i.          Kunden erverver rett til å benytte program/-varen ved bruk av leveransen. Kunden har rett til å overdra denne bruksrett til senere erververe av leveransen. NC beholder opphavsretten til program/-varen selv om den er utarbeidet og/eller tilpasset særskilt for Kunden. Med mindre annet er avtalt er NC ikke forpliktet til å utlevere kildekode til program/-varen.

  ii.          Med de begrensninger som måtte være avtalt mellom den som har opphavsretten og NC, erverver Kunden rett til å benytte underlisensiert program/-varen ved bruk av leveransen og å overdra denne bruksrett til senere erververe av leveransen.

  iii.          Dersom ikke annet fremgår av avtalen er NC ikke forpliktet til å levere oppdaterte versjoner av program/-varen til Kunden.

  8             UNDERSØKELSESPLIKT, ANSVARSREGULERING, ANSVARSBEGRENSNING MV

  8.1          Kundens undersøkelsesplikt, reklamasjoner
  Kunden er forpliktet til å undersøke leveransen ved mottakelsen, og skal kontrollere at leveransen er i tråd med hva som er avtalt. I den grad leveransen også omfatter montering omfatter undersøkelsesplikten også monteringsarbeidet og funksjonalitet av montert materiell og leveransen som helhet. Kunden skal straks gi skriftlig melding til NC om eventuelle mangler ved leveransen, og senest fjorten – 14 – dager etter mottakelse. Unnlater Kunden dette mister han retten til å påberope mangel som kunne vært eller burde vært oppdaget ved undersøkelsen.

  Reklamasjoner på øvrige forhold som Kunden ikke kunne eller burde oppdaget ved sin undersøkelsesplikt, skal fremsettes uten ugrunnet opphold i skriftlig form til NC for å være gyldig. Slike reklamasjoner må i alle tilfeller være fremsatt innen 14 dager fra Kunden ble kjent med, eller burde blitt kjent med, de(t) forhold som er årsaken til reklamasjonen. Reklamasjonen skal inneholde en beskrivelse av hvordan mangelen ytrer seg. Dersom Kunden ikke skriftlig underretter NC om en mangel innen de frister som er angitt ovenfor, mister Kunden retten til å fremsette krav på grunn av mangelen.

  Etter utløp av reklamasjonsfristen kan NC likevel etter egen vurdering akseptere å bistå Kunden i avhjelping av problemer ved å yte betalbare tjenester, på NCs normale forretningsmessige vilkår.

  Reklamasjon på faktura må være foretatt før fakturaens forfallstidspunkt for å være gyldig. Reklamasjoner på fakturaen foretatt etter dette tidspunktet er ikke NC pliktig til å hensynta.

  8.2          Ansvar for mangler, hevingsansvar
  NC er forpliktet til å søke å avhjelpe alle mangler ved leveransen som skyldes feil i konstruksjonen, materiale eller montering av leveransen som NC har utført. NCs ansvar omfatter ikke mangler som forårsakes av materiale som er skaffet av Kunden, av konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av ham eller av feilaktig utført forberedende arbeide av Kunden. NCs ansvar omfatter ikke mangler som skriver seg fra årsaker oppstått etter overtakelsen av leveransen, herunder feil og mangler som følge av:

  i.          uriktig anvendelse av leveransen
  ii.          mangelfullt vedlikehold
  iii.          uriktig montering fra Kundens side
  iv.          forandringer i leveransen eller dens funksjon/innvirkning uten skriftlig forhåndssamtykke fra NC
  v.          reparasjoner utført på en feilaktig måte

  NCs ansvar omfatter ikke normal slitasje og forringelse av leveransen og enkeltkomponenter i leveransen.

  NCs ansvar omfatter bare mangler som viser seg i løpet av ett – 1 – år fra den dag leveransen er overtatt. Anvendes leveransen mer intensivt enn avtalt, forkortes denne periode i tilsvarende grad. For deler som er byttet ut eller reparert overensstemmende med dette punkt 8.2, påtar NC seg de samme forpliktelser som gjelder for den opprinnelige materiell i en periode på ett år. For materiellets øvrige deler forlenges bare perioden nevnt i dette avsnittet med det tidsrom materiellet ikke har kunne bli anvendt som følge av mangler som NC har ansvaret for. Uansett det som her bestemmes om ansvar utover ett år, gjelder NCs mangelsansvar ikke for noen del av materiellet lenger enn 2 år fra den dag den opprinnelige leveransen er overtatt. 

  Dersom Kunden har reklamert på en påstått mangel og det viser seg å ikke foreligge en mangel som NC svarer for, har NC rett til kompensasjon for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført dem.

  Dersom avhjelp av mangelen medfører inngrep i annet enn materiellet, svarer Kunden for arbeidet om omkostninger med dette.

  Dersom mangelen er vesentlig kan Kunden i stedet heve avtalen ved skriftlig meddelelse til NC. Kunden har også rett til slik å heve avtalen dersom mangelen etter rimelige utbedringstiltak fra NCs side fortsatt er vesentlig. Kunden kan ved hevning kreve erstatning for det tap han har lidt, oppad begrenset til 15 % av den avtalte kontraktssum/bestillingssum eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter på det materiellet som omfattes av hevningen.

  8.3          Ansvarsbegrensning
  All erstatning for feil eller mangler ved leverte produkter og/eller tjenester fra NCs side, uavhengig av hvilket rettslig grunnlag ansvaret baserer seg på, er begrenset oppad til den avtalte kontraktssummen/bestillingssummen eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter for det leverte produktet eller tjenesten som det hefter slik feil eller mangel ved. Det er en forutsetning for ansvar for NC at det foreligger et ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng, et dokumentert tap, og at tapet er adekvat og påregnelig etter vanlige prinsipper for erstatningsansvar i kontraktsforhold.

  Under disse forutsetningene er NC ansvarlig kun for direkte tap som skyldes rettslig mangel ved leverte produkter og/eller tjenester. Dette gjelder likevel ikke hvis NC godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor NCs kontroll, og som NC ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av slik det er angitt i punkt 10 (Force majeure). Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som bedriften er påført som en følge av mangelen.

  Ved behov for tilbakekall av leveranser eller deler av leveranser (”recall”), er NCs totale beløpsmessige ansvar overfor Kunden dessuten begrenset til det NC får dekket under sin til enhver tid gjeldende ”recall”-forsikring etter fradrag av avtalt egenandel under forsikringen.

  NC svarer ikke for følgetap, økonomisk konsekvenstap eller noen annen form for indirekte tap av noen art som påføres Kunden, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra NCs side. Med indirekte tap menes blant annet, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, tap som følge av at produkter og/eller tjenester ikke kan nyttiggjøres som forutsatt/avsavnstap, tap som følge av driftsavbrudd, tap som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, tap som følge av skade på annet enn produkter levert av NC, tap som følge av tapte data og ethvert annet økonomisk konsekvenstap.

  8.4          Regulering av produktansvaret for skade på fysisk eiendom
  Kunden skal holde NC skadesløs i den utstrekning NC pålegges ansvar overfor tredjemann for slik skade og tap som NC overfor Kunden etter følgende avsnitt ikke svarer for.

  NC har intet ansvar for skade voldt av leveransen etter overtakelsen:
  i.          På fast eiendom eller løsøre og konsekvenser av slik skade dersom skaden inntrer mens leveransen er i Kundens besittelse.
  ii.          På produkter fremstilt av Kunden eller på produkter der Kundens produkter inngår.

  De nevnte begrensninger i NCs ansvar gjelder ikke dersom NC har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet eller forsett.
  Fremmer tredjemann krav mot NC eller Kunden om erstatning for skade og tap som omhandlet under dette punkt, skal medkontrahenten straks underrettes om dette gjennom skriftlig meddelelse.

  NC og Kunden er gjensidig forpliktet til å la seg søksøke ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav mot en av dem, på grunnlag av en skade eller tap som påstås forårsaket av leveransen. Det innbyrdes forhold mellom NC og Kunden skal dog alltid avgjøres av norsk domstol i henhold til rettsvalg- og vernetingsklausulen i punkt 16.

  9             KUNDENS OPPLYSNINGSPLIKT
  Kunden skal umiddelbart gi NC skriftlig meddelelse dersom en eller flere av følgende forhold blir aktuelle:
  ·        dersom Kunden får problemer med å betale kreditorer, og/eller vurderer å begjære åpnet konkurs
  ·        dersom det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling hos Kunden, eller Kunden går inn i tvungen eller frvillige akkordforhandlinger
  ·        idersom eierskapet til Kundens virksomhet blir vesentlig endret gjennom fusjon, aksjeoverdragelse eller annen overføring av vesentlige     rettigheter til nye eiere/driftere
  ·        idersom Kunden inngår forhandlinger med en eller flere kreditorer med sikte på utsettelse av betalingsfrister eller annen lettelse i fastsatte betalingsbetingelser
  ·        dersom Kunden tar skritt for å avvikle, likvidere eller på annen måte oppløse virksomheten eller vesentlige deler av virksomheten

  10           FRITAKELSESGRUNNER (FORCE MAJEURE)

  Følgende omstendigheter skal betraktes som fritakelsesgrunner, dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, handels- og valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt.

  Omstendigheter som nevnt er bare fritakelsesgrunn dersom deres virkninger på avtalens oppfyllelses ikke kunne forutsees ved inngåelsen av avtalen.

  Dersom en av partene kommer i en situasjon hvor de ønsker å påberope seg en fritakelsesgrunn som omhandlet under dette punktet skal vedkommende part straks ved skriftlig meddelelse underrette den annen part så vel om hindringens inntreden som dens opphør. Ved force majeure hos Kunden skal Kunden dekke de omkostninger som NC pådrar seg for å sikre og beskytte materiellet.

  Dersom en begivenhet som nevnt i dette punktet gjør at avtalens oppfyllelse blir hindret i mer enn 6 måneder, kan hver av partene heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part.

  11           KREDITTVURDERING, SIKKERHETSSTILLELSE MV
  NC inngår avtale med Kunden under forutsetning av at Kunden er betalingsdyktig. Kunden aksepterer at NC til enhver tid kan innhente kredittvurdering av Kunden. Dersom kredittvurderingen etter NCs mening sannsynliggjør fare for betalingsmislighold, kan NC avvise bestillingen, eventuelt si opp avtalen eller kreve sikkerhetsstillelse, herunder forskuddsbetaling.

  12           SALGSPANT/EIENDOMSFORBEHOLD
  Så langt ufravikelige bestemmelser i panteloven ikke er til hinder for det, har NC salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen inklusive alle renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Materiellet forblir NCs eiendom inntil leveransen er fullt betalt.

  Inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet har Kunden ikke rett til å pantsette, forbrukere eller på noen annen måte disponere over hele eller deler av leveransen, utover hva som inngår i den normale forretningsvirksomheten.

   13           HEMMELIGHOLD
  Ingen av partene har rett til uten den annens samtykke å gi tredjemann opplysning om slik teknisk eller kommersiell informasjon som en part ved avtalens inngåelse eller senere har angitt å være konfidensiell. Dette gjelder dog ikke i det omfang slik opplysning er nødvendig for at partene skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter avtalen eller nødvendig for drift og vedlikehold av leveransen.

  Enhver av partene er forpliktet til å forhindre at den nevnte konfidensielle informasjon i større omfang enn nevnt i første avsnitt overgis til eller anvendes av partens ansatte, konsulenter, underleverandører og andre leverandører eller andre som hos denne part har eller kan få tilgang til slik informasjon.

  14           BRUK AV VAREMERKE OG/ELLER LOGO
  Kontrahering med NC gir ikke Kunden rett til å benytte eller kopiere NCs logo eller varemerker, herunder ”Norsecraft”, ”NCM” og ”Norsecraft Maskin”, eller andre lignende eller likeartede betegnelser, i markedsførings-/reklamesammenheng, som referanse eller på noen annen måte som tilkjennegir eller antyder at NC står bak eller støtter noen av Kundens aktiviteter, uten etter skriftlig forhåndsgodkjennelse fra NC.

  Tilsvarende gjelder for ethvert varemerke, kjennetegn og/eller logo tilhørende noen av NCs underleverandører.

  15           ENDRING AV VILKÅR
  NC kan endre disse Generelle salgs- og leveringsvilkårene. Endringer gjøres kjent med 14 dagers varsel på egnet måte. Særskilt varsling til Kunden er ikke nødvendig uten at det må antas å ha en viss betydning for Kunden

  16           RETTSVALG OG VERNETING
  Eventuelle tvister vedrørende tilblivelsen, tolkning eller anvendelse av avtalen og alt annet som har sammenheng med den, skal avgjøres etter norsk rett av norske domstoler. Alle tvister knyttet til denne kontrakten skal bringes inn for kompetent domstol i Bærum kommune (eksklusivt verneting).

  17          RETUR AV VARER
  Varer kan returneres etter avtale. Normalt beregnes 20 % returomkostninger. Minimum returgebyr kr. 250,-. Varene må ikke være eldre enn 1 år og kun hele forpakninger i originalemballasje tas i retur. Våre utstedte returpapirer må følge returforsendelsen og retur skjer alltid for kjøpers regning og risiko. Skaffevarer tas normalt ikke i retur.